10 de febrer de 2012

El Mareny de Barraquetes reclama a Sueca 150.000 euros més dels 356.000 assignats

Casa Carots; Seu de l'ajuntament
d'El Mareny de Barraquetes.
El Mareny de Barraquetes ja ha presentat al·legacions al Pressupost General de l'Ajuntament de Sueca de 2012 aprovat al Ple Extraordinari del passat 19 de gener. Aquestos arguments hauran de ser acceptats o desestimats pel Ple Ordinari del pròxim mes de març. El Perelló també prepara recórrer els pressupostos que, de la mateixa manera que el Mareny, aniran als jutjats en el cas que la majoria governant de l'Ajuntament de Sueca descarte les pretensions de les entitats locals menors.
El president de la Junta Veïnal, Jordi Sanjaime, estima que la quantitat mínima a transferir per al funcionament de l'entitat local menor hauria de ser d'uns 150.000 euros més dels 356.000 assignats. El govern d'El Mareny considera que la quantitat aprovada per Sueca és el resultat d'un "càlcul injustificat" realitzat "sense seguir en part les prescripcions del conveni regulador i els criteris judicials d'interpretació". Estimen que la quantitat a assignar enguany hauria de ser de 507.638,39 euros.
Insisteixen en què l'Ajuntament de Sueca, ara presidit per Salvador Campillo (GISPM), no els facilita, un any més, les dades relatives al padró dels impostos d'activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica i béns immobles, "imprescindibles per a comptabilitzar els diners a transferir", segons Sanjaime.
En les al·legacions exposen que Sueca els carrega despeses generals que haurien de retirar-se, com són una part proporcional per secretaria, intervenció, tresoreria i urbanisme; despeses per la mancomunitat, cementeri, Centre Ocupacional, Gabinet Psicopedagògic, Consorci de Bombers, Junta Local Fallera i Escola Permanent d'Adults. En aquest sentit exposen que El Mareny està directament vinculat de manera gratuïta al Consorci Provincial de Bombers.
Sanjaime denuncia que els responsables de l'Ajuntament de Sueca han calculat la quantitat sense base alguna, "al no existir un estudi dels costos-ingressos a repercutir a aquesta Eatim per a l'exercici 2012". També interpreten que Sueca s'ha basat en les dades de 2010 (pendents d'un contenciós administratiu, al igual que 2011) per a quantificar l'assignació que li corresponen 2012. Consideren que han augmentat "una quantitat de manera aleatòria" respecte als 345.287 euros assignats fa dos anys, així com que Sueca encara no ha justificat la disminució en la quantia respecte a 2009, any en què els van transferir 417.233 euros.
Respecte a l'empresa municipal Surge SA, que es troba en procés d'extinció, reclamen que s'eliminen els 60.000 euros que se'ls carreguen per ser una mercantil municipal i que el risc la responsabilitat recau íntegrament en el propi ajuntament que la va constituir.
Per acabar, El Mareny també discrepa 114.000 euros que se'ls descompta pel servei de Policia Local. Ho estimen en 84.0000 euros. També consideren, entre altres detalls més, que no se'ls deu imputar 4.900 euros de dèficit del Consell Agrari; despeses de platja (en les quals desitgen comprovar si s'han descomptat les subvencions rebudes per diferents organismes). Respecte a la imputació del dèficit en el servei de recollida de residus urbans i neteja viària per 46.000 euros també manifesten el seu desacord perquè Sueca "ha utilitzat indegudament el criteri de mitjana entre repercussió per població i unitats urbanes".